هیئت مدیره -

آقاي مجيد اقتصادي نژاد

آقاي مجيد اقتصادي نژاد (مدیرکل اجرایی انجمن)
آقاي مجيد اقتصادي نژاد
تحصیلات : كارشناس ارشد حقوق بين الملل