کمیته درمانگران اعتیاد


کمیته درمانگران اعتیاد

رییس کمیته : آقای دکتر غلامرضا امین زاده
نایب رییس کمیته: خانم دکتر فاطمه خوشنویسان
دبیر کمیته: خانم دکتر نازیلا سعید زاده

اعضای کمیته:

خانم دکتر هدا باقری
خانم دکتر مریم رضایی
خانم دکتر معصومه سلیم پور
آقای دکتر علیرضا قاضی
آقای دکتر مازیار نرگسی
آقای دکتر خدایار تهرانی
آقای دکتر حمید رضا لاجوردی
آقای دکتر علی اصغرکهن ترابی