کمیته بین الملل

اخبار کمیته

جلسه در تاریخ۹۷/۱۱/۶وبا حضور آقای دکتر سید شهاب الدین صدر ریاست محترم انجمن صنفی پزشکان ایران وآقای ...