كميته تعرفه و ماليات و بيمه

اخبار کمیته

صورتجلسه کمیته بیمه وتعرفه ومالیاتجلسه در تاریخ ۹۷/۱۱/۶ساعت ۱۰صبح وبا حضور آقای دکتر سید شهاب الدین ...