کمیته حقوقی

کمیته حقوق

اخبار کمیته

صورتجلسه کمیته حقوقی انجمن صنفی پزشکان ایرانجلسه در تاریخ ۹۷/۸/۲۹ساعت۱۲:۳۰و با حضور آقای دکتر سید شهاب ...
گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی پزشکان ایران جلسه درروز یکشنبه مورخ ۹۷/۸/۶ درساعت ۱۰صبح با حضور ...
محاسبات جدید نشان می دهد که جامعه پزشکی باید در سال ۷۲۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کند اما فقط حدود ۲ تا ۳ درصد این مقدار یعنی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات می دهد.
سمینار چالش های اخلاقی و قانونی در حرفه پزشکی توسط انجمن صنفی پزشکان ایران در تاریخ 9 اسفند ماه در مرکز ...
                                                                                                                                       ...