درباره ما

انجمن صنفي پزشكان ايران تشكلي است صنفي و غير سياسي ، که با اهداف زیر تشکیل شده است.

1-      تلاش در جهت تحقق بخشيدن ارزش هاي عاليه اسلامي در كليه امور پزشكي

2-      تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي

3-      حفظ و حمايت از حقوق بيماران

4-      حفظ و حمايت از حقوق صنفي پزشكان و صاحبان حرف پزشكي

5-      تنظيم روابط پزشكان و صاحبان حرف پزشكي با دستگاه هاي ذيربط

6-      تنظيم روابط پزشكان و صاحبان حرف پزشكي با ساير اعضاي جامعه پزشكي

7-      تنظيم و تثبيت جايگاه پزشكان عمومي در نظام سلامت كشور با همكاري ساير مراجع

8-      مشاركت در جهت ارتقاي سطح دانش پزشكي از طريق ايجاد وب سايت، بهره گيري از قابليت هاي رسانه هاي ديداري و شنيداري، انتشار نشريه و برگزاري همايش ها، سمينارها و باز آموزي با اخذ مجوزهاي لازم

9-      همكاري با مراجع ذيربط در جهت گسترش فعاليت هاي علمي، تحقيقاتي و انتشارات پزشكي

10-  شركت فعال در مجامع صنفي پزشكي و اظهار نظر در خصوص موارد مرتبط با امور سلامت

11-  تلاش براي يافتن جايگاه واقعي پزشكان عمومي در نظام سلامت و دستگاه هاي مرتبط و همچنين تبيين و تثبيت منزلت حقيقي اين حرفه در حيات اجتماعي كشور

12-  برگزاري گردهمايي هاي مقطعي و فصلي اعضا در جهت پيگيري و تحقق اهداف

13-  اقدام به منظور ارتقاي وضعيت معيشتي، اقتصادي و رفاهي پزشكان و صاحبان حرف پزشكي

14-  مشاركت در فعاليت هاي صنفي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي