هیئت مدیره -

آقاي دكتر سروش مرداني راد

آقاي دكتر سروش مرداني راد (عضو هيئت مديره و رئيس كميته پزشك خانواده و طرح تحول سلامت)
آقاي دكتر سروش مرداني رادپزشک عمومی
فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی شیراز سال 72
منتقد حوزه سلامت
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی ،،شاخه پزشکی به مدت سه سال
نماینده دانشجویی
20 سال سابقه طبابت در بخش خصوصی
منتقد جدی طرح 02 در استان فارس
پزشک معتمد خانواده شهدا و جانبازان و بهزیستی
عضو هئیت مدیره سابق دوچرخه سواری استان فارس