اخبار علمی -

«نقشه قرمز کرونایی ایران و پیک ۴ کووید-۱۹»

«نقشه قرمز کرونایی ایران و پیک ۴ کووید-۱۹»

انجمن صنفی پزشکان ایران-نظر دکتر خلیل علی محمدزاده پزشک و استاد دانشگاه در باره «نقشه قرمز کرونایی ایران و پیک ۴ کووید-۱۹»
#فقط دریاهاآبی است.
✅باید مقدمه ای کوتاه عرض کنم. کشوری که در مسیر پیشرفت هست، باید مراحلی را طی کند. از جمله این مراحل و ابتدایی ترین آنها، «تحول فرهنگی» است.
✅ فرهنگ زیربناست. اگر سطح و محتوای فرهنگی ارتقاء پیدا کند، یکی از دستاوردهای آن اینست که همه تسلیم «نظر کارشناسی» می گردند.
✅ در کشوری که مقام معظم رهبری پروتکلهای بهداشتی را دقیقا رعایت می کنند و می فرمایند: «تابع نظر کارشناسی هستند»، چرا باید مدیریت وزارت بهداشت(در حالیکه کادر درمان و بهداشت تا پای جان ایستاده اند)، مسئولیت ناکامیها را نپذیرد؟ و مکرر بگوید: ستاد ملی به نظرات ما بی توجه است و تصمیمات دیگری اتخاذ می نماید!
✅ مگر نه این است که اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا باید تابع «نظر کارشناسی» باشند؟!
طی این مدت ستاد ملی بارها تصمیمی بر خلاف نظر اکثر عناصر علمی در دانشگاهها و کارشناسان باتجربه اتخاذ کرده است.
✅ پیک چهارم کرونا در محدوده اسفند تا خرداد ۱۴٠٠ و از چند ماه قبل پیش بینی شده بود و راه حل آن نیز اعمال محدودیتهای شدید در ترددهای نوروز بود. حال آن بی توجهی ها، نوشدارو بعد از مرگ سهراب را در پی دارد.
✅ نباید اینگونه تصور شود که «ستاد ملی مقابله با کرونا» به «ستاد ملی کرونا» تغییر نام داده و بی میل به «راهبرد ایمنی جمعی» نیست! در این صورت، پاسخگوی ازدیاد مرگ و میرها با چه کسی و یا سازمانی است؟
✅ به این ترتیب و با این سبک مدیریت و تفاوت دیدگاه که در عملکردها مشهود است، متاسفانه همچنان شمارشگر پیکها و نظاره گر شدت آنها خواهیم ماند. از قدیم گفته اند: «هر که باد بکارد، طوفان درو می کند.»
✅اپیدمی از آن مفاهیمی نیست که اگر «استراتژیهای باری به هر جهت و تسکینی»، اجرا کردیم، به نتیجه روشن و اثربخشی منجر شود.
✅باید در این صحنه با جدیت و قویتر عمل کنیم و سیاست فعال و تک صدایی داشته باشیم. این تک صدا هم جز «نظر کارشناسی» نیست و بخشهای مختلف حاکمیت و مردم باید آن نظر را پذیرا باشند.
✅ امید آنکه همانطور که رییس جمهوری فرمودند: بتوانند دولت را «بدون کرونا و بدون تحریم» تحویل دهند و دولت آینده قادر باشد، گامهای بعدی را محکمتر بردارد.
فقط دریاها آبی است.
#کرونا
#پیک_۴
#ستادملیمقابلهباکرونا
#راهبردایمنیجمعی
#تحول_فرهنگی
#نظر_کارشناسی
#پروتکلهایبهداشتی
#مقاممعظمرهبری
#دولتبیکروناوبی_تحریم
#رییس_جمهوری
#فقطدریاهاآبیاست
#دکترخلیلعلیمحمدزاده
صبح روز شنبه 21 فروردین ماه 1400

تاریخ خبر : 1400/01/22

نویسنده : دکترخلیل علیمحمدزاده

دسته بندی : علمی

منبع : انجمن صنفی پزشکان ایران

5613

نظرات کاربران

نظر شما