اخبار علمی -

بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت در مدیریت پاندمی کووید- ۱۹ اثربخش تر هستند

بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت در مدیریت پاندمی کووید- ۱۹ اثربخش تر هستند

بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت در مدیریت پاندمی کووید- ۱۹ اثربخش تر هستند
انجمن صنفی پزشکان ایران-دراولین وبینارسمیناربیمارستانهای ارتقادهنده سلامت درفرهنگستان علوم پزشکی دکتر سید شهاب الدین صدرعضوپیوسته فرهنگستان واستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس همایش با اشاره به تعریف جامع سلامتی که سلامت کامل جسم،روان،رفاه اجتماعی وابعادمعنوی وروحانی راشامل می شودوعوامل وتعیین کننده های اجتماعی سلامت، پیوستن بیمارستانها به اهداف ارتقای سلامت را ضروری دانست و اظهار داشت: یکی از تجارب و دستاوردهای پاندمی کرونا برای بیمارستانهای دنیا، تصحیح رویکرد درمان محوری و جایگزینی سلامت محوری در رسالت جدید بیمارستانهاست.
وی با ذکر این مطلب که ایجاد شرایط و زمینه های مطلوب سلامتی در جامعه الگوهای پیشرفته ای را می طلبد، گفت: ارتباط با بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان جهت مدیریت شرایط بیمار و توانمندسازی کارکنان بیمارستان و سالم سازی محیط آن از جمله محورهای مورد تاکید در این نوع بیمارستانهاست.
دکتر حسین ملک افضلی دیگر استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در سخنان مبسوطی بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت را مایه امیدواری در افزایش کیقیت روزهای زندگی خواند و گفت: این بیمارستانها با ساختار، فرهنگ، ارتباطات و مشارکتی که از بیماران، خانواده های آنها و کارکنان خود و سایر گروهها و جوامع جلب می کنند، مدلی ارتقاء یافته از محیطهای سلامتی را معرفی می نمایند.وی با تاکید بر این نکته که تمام سیاستهای کشور باید پیوست سلامتی داشته باشند، خاطر نشان شد: توجه به مهارتهای فردی و اجتماعی و سلامت محوری در سیاستگذاریها از اهم مسائل ترویجی در این بیمارستانهاست.
دکتر سید محمود طباطبایی فر استاددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:مقاومت دربرابرتغییررا بزرگترین چالش درمسیرارتقاء سلامت در بیمارستانهای سنتی خواند و گفت: بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت، سازمانهای آموزشی آگاه و یادگیرنده هستند.وی افزود: کار تیمی از جمله تحولاتی است که در راستای بروزرسانی کوریکولومهای آموزشی و ارتقای سوادسلامتی درمحیطهای مختلف، باید از طریق این مدل از بیمارستانها اشاعه یابد.
دکتر حمید مقدسی دانشیاردانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی درمورداستانداردهای بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت سخن گفت.وی با طرح این شبهه که برخی تصور می کنند، استانداردها اصول ثابتی هستند، اظهار داشت:استانداردهادر واقع سطح توقع هستند و ماهیت تغییرپذیری دارند.وی سه مفهوم کیفیت، ارزشیابی و استاندارد را مرتبط با هم دانست و گفت: این مفاهیم جامعه را به سمت شفافیت و رقابت پذیری سالم سوق می دهد.
وی آنگاه استانداردهای بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت را در حوزه های سیاستهای مدیریتی، ارزشیابی بیماران، اطلاعات بیمار و مداخله بیمار، ارتقای محیط کاری سالم و تداوم بخشی و جلب مشارکت همگانی تشریح نمود.استانداردها در مجموع دارای ۲۴ زیراستاندارد می باشند،وی افزود: اهتمام به این موارد، بر سهم بیمارستانهای کشور در پیشگیری از بیماریها و خدمات توانبخشی خواهد افزود.
دکتر عباس عباس زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعتباربخشی در بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت رادر راستای نیل به اهداف تعیین شده و بهبود مدیریت ضروری خواند و تصریح کرد: بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت در کاهش مرگ ومیروهزینه هاوتحقق شاخصهای ارتقاء سلامت در بخشهای مختلف می توانند نتایج ثمربخشی داشته باشند.
دکترخلیل علی محمدزاده عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر علمی وبینار، اطلاع رسانی در مورد عوامل خطرساز برای سلامت کارکنان، تاثیر پایدار بر رفتار بیماران و وابستگانشان و ایجاد محیط ارتقای سلامت در جامعه را از اهم فعالیتهای ارتقاء سلامت در این بیمارستانها نام برد.وی به پیام اصلی این برنامه بازآموزی در روزگار پاندمی کووید-۱۹ به همه سیاستمداران و برنامه ریزان و مدیران و ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت، اشاره کرد و گفت: بدون نهادینه ساختن اهداف ارتقاء سلامت در همه محیطهای زندگی و بدون تغییر در رویکرد سنتی بیمارستانها، حتی بسیاری بیمارستانها، تامین کننده سلامت و ارتقاء دهنده کیفیت روزهای زندگی مردم نمی باشند.
در این وبینار از مجاهدتهای پزشکان و پرستاران و سایر کادرهای بهداشتی و درمانی در بیش از یکسال مجاهدت در عرصه پیکار با کرونا و همچنین جهادگران بسیجی در طرح شهید سلیمانی تجلیل شد و یاد شهدای مدافع سلامت گرامی داشته شد.

تاریخ خبر : 1399/12/20

دسته بندی : علمی

منبع : انجمن صنفی پزشکان ایران

16986

گالری

نظرات کاربران

نظر شما