انجمن صنفی پزشکان

انجمن صنفی پزشکان

هیئت مدیره -

آقای دکتر محمد رضا خردمند

آقای دکتر محمد رضا خردمند
تحصیلات : دکترای پزشکی