هیئت مدیره -

آقای دکتر محمد رضا خردمند

آقای دکتر محمد رضا خردمند
تحصیلات : دکترای پزشکی