هیئت مدیره -

آقای دکترداریوش طاهرخانی

آقای دکترداریوش طاهرخانی
تحصیلات : دکترای پزشکی