هیئت مدیره -

آقاي دكتر اميرعباس لشگري

آقاي دكتر اميرعباس لشگري (عضو هيئت مديره و رئيس كميته ورزشي)
آقاي دكتر اميرعباس  لشگري
تحصیلات : دكترا پزشكي

مدير امور اموزشي از سال 1378 تا سال 1387 در بيمارستان هاي: شريعت رضوي، شهيد معيري، شهيد لواساني، نيروي هوايي بعثت، طرفه، شركت نفت مدير كل آموزش دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران از سال 1387 تا كنون دبير شوراي اموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران از سال 1388 تا كنون عضو كميسيون موارد خاص از سال 1394 تا كنون مدرس درس معاينات و نشانه شناسي دانشكده پيرا پزشكي از سال 1389 تا 1392 مدرس درس تربيت بدني از سال 1394 تا كنون نماينده تام الاختيار آزمون در دانشگاه علوم پزشكي تهران (اعم از آزمون هاي دانشگاه آزاد اسلامي و آزمون هاي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري ) از سال 1393 تاكنون رييس كميته پزشكي فدراسيون كاراته و پزشك تيم هاي ملي از سال 1375 تا كنون عضو ستاد ملي مبارزه با دوپينگ كشور از سال 1380 تا كنون مدير كلينيك هاي پزشكي ورزشي شهرداري تهران از سال 1379 تا 1382 رييس كميته پزشكي فدراسيون ووشو و پزشك تيم هاي ملي از سال 1386 تا كنون عضو كميته آموزش فدراسيون پزشكي ورزشي از سال 1386 تا سال 1390 عضو كميسيسون پزشكي كميته ملي المپيك از سال 1384 تا 1392 نايب رييس فدراسيون ووشو جمهوري اسلامي ايران از سال 1390 تا 1393 عضو هيئت رييسه و هيئت مديره انجمن پزشكي ورزشي ايران مدير كميته پزشكي باشگاه فرهنگي ورزشي پارس جنوبي از سال 1393 تا كنون عضو كميته پزشكي فدراسيون جهاني وشوو از سال 2011 تا كنون رييس كميته پزشكي كنفدراسيون آسيايي كاراته از سال 2014 تا كنون داراي مدرك بين المللي پزشك تيم دوره مقدماتي از فدراسيون جهاني پزشكي ورزشي داراي مدرك بين المللي پزشك تيم دوره پيشرفته از فدراسيون جهاني پزشكي ورزشي داراي مدرك افسر كنترل دوپينگ از آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ