هیئت مدیره -

آقاي دكتر داوود ميزاني

آقاي دكتر داوود ميزاني (بازرس اصلي انجمن)
آقاي دكتر داوود ميزاني
تحصیلات : دكترا پزشكي از دانشگاه شيراز- ليسانس حقوق

موسس و مدير عامل كاريابي ابن سينا

موسس و مدير واحد وام سازمان نظام پزشكي

موسس و بازرس كارگزاري بيمه نظام اسايش

موسس و بازرس نمايندگي بيمه تامين آسايش

موسس و عضو هيئت مديره صندوق قرض الحسنه نوين حكمت