هیئت مدیره -

خانم دكتر كامليا كامروز خدايار

خانم دكتر كامليا كامروز خدايار (عضو هيئت مديره و رييس كميته بانوان)
خانم دكتر كامليا كامروز خدايار
تحصیلات : دكترا پزشكي

فارغ التحصيل رشته پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران

پزشك شبكه بهداشت و درمان ورامين (مركز شهيد مدني)

پزشك شبكه بهداشت و درمان شميرانات (فشم، ميگون، لواسان)

پزشك در بيمارستان و درمانگاه هاي خصوصي استان تهران