هیئت مدیره -

آقاي دكتر خليل علي محمدزاده

آقاي دكتر خليل علي محمدزاده (عضو هيئت مديره و رييس كميته فرهنگي اجتماعي)
آقاي دكتر خليل علي محمدزاده
تحصیلات : دكتراي حرفه اي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(PHD)

دكتر خليل علي محمدزاده

پزشك، پژوهشگر و نويسنده

دكتراي حرفه اي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(PHD)

عضو هيات علمي دانشگاه

دانشيار گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني

عضو فرهنگستان علوم پزشكي كشور

عضور کارگروه چشم انداز فرهنگ مجمع تشخیص مصلحت نظام

رييس مركز تحقيقات سياست گذاري اقتصاد سلامت

رییس کمیته بهداشت شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضور کارگروه چشم انداز فرهنگ مجمع تشخیص مصلحت نظام

داراي ده ها كتاب ، بيش از 70 مقاله علمي پژوهشي و ISI

راهنما، مشاور و داور بيش از 200 پايان نامه مقطع دكتراي تخصصي و كارشناسي ارشد.

گرايش اقتصاد بهداشت ، درمان و مديريت استراتژيك در نظام سلامت