هیئت اجرایی -

آقاي دكتر چنگيز عليپور پرويزيان

آقاي دكتر چنگيز عليپور پرويزيان (رييس دبيرخانه و مدير اجرايي)
آقاي دكتر چنگيز عليپور پرويزيان


-پزشک عمومی فارغ التحصیل ۱۳۷۷دانشگاه آزاداسلامی
۲-عضوهیٸت مدیره نظام پزشکی شهرستان نظرآبادازسال ۱۳٨۴تا۱۳۹۷
۳-عضوشورای هماهنگی نظام پزشکی استان تهران
۴-عضو هیٸت تجدید نظر دادسرای انتظامی نظام پزشکی استان تهران به مدت ۶سال
۵-عضو هیٸت تجدیدنظر دادسرای انتظامی نظام پزشکی استان البرز به مدت ۲سال
۶-عضو ودبیر کمیسیون قوانین وطرحها ولوایح
شورایعالی سازمان نظام پزشکی به مدت۲سال
۷-عضوهیٸت مدیره ومدیر عامل شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی وتوانبخشی آتیه نوین
۱۰-عضوکنسول
Middle Eastern Countries Society of Cosmetic Chemists (MECSCC)
۱۱-موسس مرکز درمان سرپایی سومصرف مواد
طنین زندگی