هیئت اجرایی

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر چنگيز عليپور پرويزيان

سمت : رييس دبيرخانه و مدير اجرايي ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقاي مجيد اقتصادي نژاد

تحصیلات : كارشناس ارشد حقوق بين الملل ...

جزئیات