انجمن صنفی پزشکان

انجمن صنفی پزشکان

هیئت اجرایی

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر چنگيز عليپور پرويزيان

سمت : عضو هیات مدیره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقاي مجيد اقتصادي نژاد

تحصیلات : كارشناس ارشد حقوق بين الملل ...

سمت : مدير اجرايي ...

جزئیات