اخبار صنفی داخلی -

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن در سال 98

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن در سال 98

بسمه تعالی         
ششمین جلسه هیات مدیره انجمن درسال ۹۸روزسه شنبه ۲مهرماه ساعت۱۰ الی۱۲ تشکیل شد.
دراین جلسه ضمن طرح مهمترین اخبارحوزه سلامت مطالب زیرمطرح شد:
۱.اعضای هیئت مدیره درموردبرگزاری کنکورسال ۹۸گزارشاتی ارائه کردندودرموردتنوع سهمیه های مختلف وروشهای اعمال آن توسط سازمان سنجش ابرازنگرانی کردند.مقررشدآقای دکترعلی محمدزاده گزارش دقیقی دراین موردتهیه کرده ودرجلسه کمیته آموزش موردبحث وبررسی قرارگرفته وگزارش آن درجلسه بعدی جهت تصمیم گیری مطرح شود.
۲.نامه ریاست انجمن به معاون اول رئیس جمهوردرموردضرورت اصلاح تعرفه های خدمات درمانی درنیمه دوم سال قرائت شدوموردتاییدوتصویب قرارگرفت.
۳.نامه انجمن درموردمشکلات درمانگاه های ترک اعتیادمطرح ومقررشدباتوجه به مباحث مطروحه خانم دکترمومنی اصلاحات لازم رااعمال وپس ازتنظیم نهایی توسط آقای دکترقدیانی ارسال شود.
۴.آقای دکترصدراعلام کردندکه تفاهم نامه بادانشگاه آزادامضاشده است لذابزودی برنامه های آموزشی برای پزشکان وگروه های دیگرآغازمی شود.
۵.مقررشدآقای میری برنامه کمیته ورزشی انجمن برای نیمه دوم سال جاری راجهت تاییدنهایی برای ریاست انجمن ارسال نمایند.
۶.برنامه های بازآموزی کمیته آموزش برای نیمه دوم سال:
۵ تا۶ برنامه تحت عناوین اخلاق پزشکی وراههای پیشگیری ازخطاهادربیمارستان های مختلف باامتیازبازآموزی برگزارخواهدشد.
۷.باتوجه به تفاهم نامه انجمن بابیمه کوثرمقررشدپس ازتاییدنهایی ریاست انجمن اطلاع رسانی گسترده صورت گیرد.
ریاست محترم انجمن ازحضورآقایان دکترهویدا،دکترقدیانی،دکترحائری،دکتر
علیمحمدزاده،دکترگودرزی،دکترسمایی،
دکترکمالی،دکترتامینی،دکترکاظمیان،دکترحسینیان،آقای میری وسرکارخانم دکترخادمی زاده، دکترکامروز،خانم دکترمومنی وخانم پورحسینی تشکرکردندوبرای آقای دکترعلیپوروآقای دکترعبدالغفاری آرزوی سلامتی نموده وازسرکارخانم دکتربزمی بخاطرتنظیم برنامه های بازآموزی وکسب امتیازتشکرکردند.

 

 

 

 

 

دسته بندی : صنفی داخلی

منبع : انجمن صنفی پزشکان ایران

667

گالری

نظرات کاربران

نظر شما