اخبار صنفی داخلی -

اول شهریور ماه زاد روز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی خدمتگزاران عرصه سلامت مبارک باد.

اول شهریور ماه زاد روز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی خدمتگزاران عرصه سلامت مبارک باد.

اول شهریور ماه زاد روز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی خدمتگزاران عرصه سلامت مبارک باد.

انجمن صنفی پزشکان ایران -روز پزشک فرصت مناسبی است که ضمن توجه به اهمیت سلامت و خدمات پزشکی از عزیزان گروه پزشکی که با دلسوزی و تلاش خود به صورت شبانه روزی در خدمت بیماران هستند تقدیر شود ولو اینکه سپاس و قدردانی شایسته در رفع مشکلات و اقدامات عملی برای صیانت از جایگاه حرفه پزشکی توسط کلیه دستگاههای نظام بویزه وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و وزارت کار رفاه وتامین اجتماعی می باشد.

بی مهری های رسانه هابویژه صداوسیماوروزنامه هادرکنارمعوقات طولانی بیمه های حوزه سلامت وموانع مختلف برسرراه ارائه خدمت وقوانین ومقررات دست وپاگیروزارتخانه هاوشهرداری ها وسازمان امورمالیاتی دراین سالهای اخیرموجب ناراحتی ونارضایتی همکاران عزیزوخدوم گردیده که عزم واراده مسئولین مربوطه ودست اندرکاران رامی طلبد.تدبیروبرنامه ریزی سازمانها وانجمن های صنفی وحمایت وحضوردرصحنه همکاران یقیناراهگشاست.

به امید بهروزی و موفقیت همکاران در تمامی عرصه های زندگی وقرارگرفتن حرفه پزشکی در جایگاهی که شایسته آن می باشد.

دکنرسیدشهب الدین صدر-رییس انحمن

اول شهریورماه سال۱۳۹۸

تاریخ خبر : 1398/06/01

دسته بندی : صنفی داخلی

منبع : انجمن صنفی پزشکان ایران

684

نظرات کاربران

نظر شما