اخبار صنفی داخلی -

جلسه کمیته پارلمانی انجمن صنفی پزشکان ایران

جلسه کمیته پارلمانی انجمن صنفی پزشکان ایران

جلسه کمیته پارلمانی انجمن صنفی پزشکان ایران

اولین جلسه کمیته پارلمانی انجمن صنفی پزشکان ایران در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۷ساعت ۱۰صبح وبا حضور جناب آقای دکتر سید شهاب الدین صدر ریاست محترم انجمن وآقای دکترجهانبخش امینی وآقای دکتر فرشادان وآقای دکتر باغبانیان وآقای دکتر جمشید زهی وآقای دکترعلیپور تشکیل شد ودر ابتدای جلسه آقای دکتر صدر ضمن خوش آمد گویی به اعضای کمیته پارلمانی، در رابطه با اهداف وبرنامه های انجمن صنفی پزشکان ایران، توضیحاتی بیان فرمودندو در مورد کمیته های انجمن وفعالیتهای آنها توضیح دادندو در ادامه فرمودند باتوجه به مشکلات صنفی فراوان و روز افزون جامعه پزشکی نظیر لایحه تجاری شدن مطب پزشکان وهمچنین لایحه جدیدمجازات اسلامی در حوزه سلامت که در بسیاری موارد ممکن است منجر به حبس همکاران شود وهمچنین بازرسیهای بسیار سختگیرانه وبعضا مشکل دار وزارت بهداشت از مراکز درمانی و.... ودر عین حال استعفای ریاست محترم سازمان نظام پزشکی و وزیر بهداشت جهت ایجاد هم دلی وهم فکری، تشکیل کمیته پارلمانی انجمن صنفی پزشکان ایران بسیار ضروری می باشد .در ادامه آقای دکتر باغبانیان ضمن احساس خرسندی از تشکیل انجمن صنفی پزشکان ایران فرمودند با وجود اینکه فعالیتهای انجمن خوب بوده است لیکن در شناساندن انجمن به جامعه پزشکی کم کاری شده است چون باتوجه به اینکه این انجمن سیاسی نیست و ومختص به یک رشته خاص نیست وکشوری است گستره بزرگی را شامل میشود وباید از این پتانسیل موجود استفاده بهتری کردومناسب است یک گروه واتز آپ برای کمیته راه اندازی شود. ترجیحا جلسات ماهیانه باشدو از یک هفته قبل دستور جلسه به اعضا اطلاع داده شوددر ادامه فرمودند در حاضر فشار روی پزشکان زیاد است وهر روز بیشتر می شود و قطعا این فشار به جامعه منتقل شده و مردم آسیب خواهند دید ومتاسفانه هیچ ارگانی را حامی خود نمی بینند تا به آنها کمک کند وانجمن می تواند در این شرایط بسیار مفید عمل کند
آقای دکتر امینی فرمودند اگر فرصت بیشتری بود می شد تعداد بیشتری از همکاران را دعوت کرد باید سعی کنیم شرکت در این جلسات برای همکاران جذاب باشد وماحصل عملکرد این جلسات برای شرکت کنندگان مفید وجذاب باشد وبا توجه به روزهای کاری مجلس دوشنبه ها عصر بهترین ساعت تشکیل جلسه هست.آقای دکتر جمشید زهی فرمودند در جهت فعالیتهای صنفی وایجاد تسهیلات رفاهی وبرطرف کردن مشکلات صنفی نیاز به همدلی وهم فکری با مشارکت بیشتر همکاران داریم که متاسفانه در حال حاضر در جامعه پزشکی کمتر شاهد آن هستیم لذا اولین گام باید در ایجاد هم دلی وهم فکری واتحاد جامعه پزشکی باشد.
آقای دکتر فرشادان فرمودند متاسفانه جایگاه پزشکان در جامعه ومجلس آنچنان که باید باشد نیست ودر همین حال سازمان نظام پزشکی تضعیف شده است واین انجمن میتواند نقش موثری دراین رابطه داشته باشد میتوان یکی ازجلسات کمیته پارلمانی انجمن را در کمیسیون بهداشت مجلس برگزار کرد تا انجمن خودش بتواند از حقوق صنفی دفاع کند ومشکلات صنفی پزشکان را بیان کند.حاضرین جهت شرکت در جلسه آینده کمیته پارلمانی تعدادی ازپزشکان دوره های مختلف مجلس راپیشنهادکردند. مقرر شدجلسه آینده درروز دوشنبه اول بهمن ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۳۰برگزارگردد.

تاریخ خبر : 1397/11/01

دسته بندی : صنفی داخلی

منبع : انجمن صنفی پزشکان ایران

1566

نظرات کاربران

نظر شما