انجمن صنفی پزشکان

انجمن صنفی پزشکان

کمیته درمانگران اعتیاد

رئيس كميته: آقاي دكتر حسين نوعصي زاده

نام اعضا:

دكتر محمدرضا خوشاوي، دكتر حسين حق روش، دكتر مهرداد تصديقي