انجمن صنفی پزشکان

انجمن صنفی پزشکان

کمیته حقوقی

کمیته حقوق

اخبار کمیته

صورتجلسه کمیته حقوقی انجمن صنفی پزشکان ایرانجلسه در تاریخ ۹۷/۸/۲۹ساعت۱۲:۳۰و با حضور آقای دکتر سید شهاب ...
گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی پزشکان ایران جلسه درروز یکشنبه مورخ ۹۷/۸/۶ درساعت ۱۰صبح با حضور ...