انجمن صنفی پزشکان

انجمن صنفی پزشکان

كميته پارلماني

دکتر علی باغبانیان

دکتر عبدالعزیز جمشید زهی

دکتر جهانبخش امینی

دکتر فرشادان

اخبار کمیته

جلسه کمیته پارلمانی انجمن صنفی پزشکان ایران اولین جلسه کمیته پارلمانی انجمن صنفی پزشکان ایران در ...