انجمن صنفی پزشکان

انجمن صنفی پزشکان

کمیته ورزشی

آقاي دكتر لشگري رييس كميته ورزشي انجمن صنفي پزشكان ايران

 

اخبار کمیته

صورتجلسه کمیته ورزشی انجمن صنفی پزشکان ایرانجلسه در تاریخ۹۷/۹/۱۱ساعت ۱۴:۳۰و با حضور آقای دکتر سید شهاب ...